เช็คประกันสังคมเช็คสิทธิ์ประกันสังคม

เช็คประกัน สังคมเช็คสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน เช็คสถานะ มาตรา 33

เช็คประกัน สังคม หมายถึง เป็นกฎหมายที่กําหนดการ ให้หลักประกันแก่บุคคล ในสังคมที่มีปัญหา หรือ ความเดือดร้อนทางด้านการเงิน เนื่องจากการประสบเคราะห์ภัย หรือมีเหตุการณ์อันทําให้ เกิดปัญหาในการ ดํารงชีพ ซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือ ในลักษณะเฉลี่ยความเสี่ยง เฉลี่ยทุกข์สุขร่วมกันระหว่างประโยชน์ ในสังคมโดยการรวบรวมเงินเข้าเป็นกองทุนและจ่ายช่วยเหลือนั้นก็คือ ผู้ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนที่ได้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขอันก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง

เช็คสิทธิประกันสังคม มาตรา 33

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้กําหนดให้ สถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป และนายจ้างของสถานประกอบกิจการนั้น ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว แต่เมื่อพ้นกําหนด ๓ ปี นับแต่วันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ คือ นับแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓ กฎหมายฉบับนี้ ก็จะใช้บังคับขยายไปยังกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปด้วย (มาตรา ๑๐๓) และ แม้ต่อมาภายหลัง กิจการของนายจ้าง มีจํานวนลูกจ้างลดลงเหลือไม่ถึงจํานวนที่กฎหมาย กําหนด กิจการดังกล่าวก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ต่อไป จนกว่าจะเลิกกิจการ ลูกจ้างที่ทํางานในกิจการ ดังกล่าวซึ่งอยู่ฐานะ เป็นผู้ประกันตนมาตั้งแต่แรก ก็ยังคงเป็นผู้ประกันตนต่อไปจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นลูก จ้าง และลูกจ้างที่เข้าทํางานใหม่ ก็ต้องเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายนี้ด้วย แม้ว่าจํานวนลูกจ้างรวมทั้งเก่าและ ใหม่แล้วจะไม่ถึง ๒๐ คนก็ตาม (มาตรา ๔๓)

ผู้ประกันตเช็คประกัน คืออะไร

คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ํากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้า ทํางาน และทํางานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างต้องแจ้งขึ้นทะเบียน ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทํางาน มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวาง โทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้างจะต้องนําส่งเข้ากองทุนประกัน สังคมทุกเดือน โดยคํานวณจากค่าจ้างจริงที่ลูกจ้างได้รับในอัตราเงินสมทบร้อยละ 5 ซึ่งกําหนดจาก ฐานค่าจ้างเป็นรายเดือนต่ําสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือน 15,000 บาท (เงินสมทบ ขึ้นต่ําเดือนละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ 750 บาท ทั้งนี้รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่ง

ผู้ประกันตนจะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อได้ขึ้นทะเบียนและส่งเงินสมทบ ครบ 3 เดือนแล้ว โดยผู้ประกันตนจะต้องเลือกสถานพยาบาลที่จะเข้ารับการพยาบาลเอง สํานักงาน ประกันสังคมจะส่งบัตรรับรองสิทธิฯ เช็คประกัมาให้เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตร รับรองสิทธิฯ ซึ่งจะให้การรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ ถ้าต้องการสิ่งอํานวย ความสะดวกผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง

หลักการ เช็คประกัน สังคม

การ เช็คประกัน สังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดํารงชีวิต ในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาล ของประเทศต่างๆ ในโลกส่วนใหญ่นําระบบประกันสังคมไปใช้ ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตนตั้งแต่เกิดจนตาย หลักประกันสังคมมีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. เป็นระบบการเฉลี่ยทุกข์ – เฉลี่ยสุข ซึ่งกันและกันระหว่าง มวลสมาชิก ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลของทุกประเทศจะให้ความสําคัญ แก่บุคคลที่ทํางานมีรายได้และอยู่ในระบบแรงงานก่อน และขยาย ความคุ้มครองไปสู่ผู้ทํางานที่มีรายได้นอกระบบการจ้างงานปกติ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า แรงงานนอกระบบ
 2. เงินสมทบที่เก็บไปนั้นจะสะสมเป็นกองทุน ซึ่งจะให้ สิทธิประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ส่งเงินสมทบ ซึ่งประเทศไทยเรียกว่า ผู้ประกันตน เท่านั้น
 3. การเก็บเงินสมทบ ซึ่งถือว่าเป็นภาษีพิเศษ ซึ่งจะเก็บจาก บุคคลที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น ทั้งนี้ความสําเร็จประการหนึ่งของการประกันสังคม ก็คือ เป้าหมายหลักที่จะทําให้การประกันสังคมสามารถครอบคลุม ทุกตัวบุคคลของประชาชนในชาติ (Universal Coverage) ได้ในอนาคต สําหรับประเทศไทยได้จัดการดําเนินการระบบประกันสังคมเป็น 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบ คือ…อะไร

คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง จะต้องนําส่งเข้ากองทุนประกันสังคม ทุกเดือน โดยคํานวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ซึ่งกําหนดจากฐาน ค่าจ้างที่ไม่ต่ํากว่าเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง

คนที่หักเงินสมทบคือใคร และถูกหักเงินอย่างไร

ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล โดยลูกจ้างจะถูกนายจ้างหักในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง นายจ้างก็จะร่วมจ่ายเงินสมทบเท่าจํานวน ที่รับจากลูกจ้าง คือ อัตราร้อยละ 5 และรัฐบาลร่วมจ่ายสมทบในอัตรา ร้อยละ 2.75 ตามตาราง

เช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

เช็คประกัน สังคมออนไลน์แบบ brianekoenig กันก่อนดีกว่า เราแนะนำไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม เพื่อสมัครเข้าสู่ระบบสมาชิกของประกันสังคม การเข้าเว็บไซต์นี้ครั้งแรกไม่ยากเลย กดรับสมัครครับ พร้อมเช็คสิทธิประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน  ทั้งนี้การสมัครสมาชิกประกันสังคม จะต้องเป็นข้อมูลของผู้ประกันตนเท่านั้น เอาเป็นว่าเรามาเช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนนี้

 • สมัครครั้งแรก เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกประกันสังคม
 • หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)
 • เบอร์โทรศัพท์ของเรา
 • ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล วันเกิด อีเมล
 • สามารถตั้งรหัสผ่านเองได้ มียาวขั้นต่ำ 6 อักษรดังนั้นเลือกที่ชอบและจำได้ตรงนี้สำคัญ พร้อมกับกรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อ นามสกุล วันเกิด และอีเมลที่เราใช้งาน

เช็คสิทธิประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชันได้ไหม ?

ตอบเลยว่า “ได้เสมอถ้าคุณต้องการ” นอกจาก เช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ brianekoenig  แล้ว ยังมีสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันส่วน brianekoenig ได้อีกด้วย นี่จะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือ สามารถพกพาได้ทุกที่ตอบโจทย์ชีวิตดิจิทัลฝุด ๆ มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าการเช็กสิทธิประกันสังคมออนไลน์ผ่าน SSO Connect ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมมาตรา 39 กับ 40 จะต้องทำอย่างไร ???

 • เริ่มจากเปิดเว็บไซต์ brianekoenig เพื่อลงทะเบียนผู้ประกันตน หลังจากลงทะเบียนเสร็จ ใช้เลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ กรอกลงไปครับ กรอกให้ถูกต้องนะจ้ะ อิอิ
 • หากคุณใช้มือถือระบบแอนดรอยด์ คุณจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน Mywallet โหลดเสร็จ ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าว Android รองรับเวอร์ชั่น 4.2 ขึ้นไป) ถ้าคุณใช้ไอโฟน (iphone) ไอแพด (ipad) หรือระบบ iOs จะต้องโหลด Wallet หลังจากนั้นสแกน QR Code เพิ่มบัตร ซึ่งทั้งสองระบบนั้นกดเพิ่ม brianekoenig เหมือนกันเป๊ะ ๆ คือที่เครื่องหมาย + มุมบนขวา บัตรประกันสังคมแบบออนไลน์  บนสมาร์ทโฟนก็จะมาอยู่ในมือถือคุณครับ
 • สมัครเสร็จกดรับ QR Code เพิ่มบัตรเข้าสู่กระเป๋าเงินออนไลน์ทันที สำหรับแอปพลิเคชั่นนี้จะแสดงชื่อผู้ประกันตน สิทธิประกันทันตกรรมคงเหลือ และแจ้งว่าคุณใช้สิทธิประกันสังคมไปแล้วเท่าไหร่ ? พร้อมกับบอกเงินสมทบชราภาพของคุณด้วยล่ะ อย่างไรก็ดีในแอปจะมีการลิงก์โยงไปสู่เว็บไซต์ สังคมเช่นกันครับผม แต่สะดวกกว่า เพราะไม่ต้องเข้าเว็บไซต์โน้นนี้ให้ยุ่งยากนั้นเอง