วิธีเช็คเงินว่างงานประกันสังคม บอกชัดทุกขั้นตอน

เช็คเงินว่างงาน ประกันสังคม ทำแบบไหนได้บ้าง?

ประกันสังคม ปัจจุบันปัญหาคนว่างงาน ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศกลับมาชะลอตัวอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลาย ๆ แห่งต้องประกาศยุติกิจการ ขณะที่บางกิจการต้องชะลอการรับพนักงานใหม่ ซึ่งเรื่องนี้ทำให้อัตราการจ้างงานลดลง 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกงาน ถูกเลิกจ้าง โดนพักงาน หรือว่างงาน สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33

ประกันสังคม ผู้ที่สามารถรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน คือใคร?

ผู้ที่สามารถรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้ คือ ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย หลังจากนั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิในเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จ่ายเงินประกันสังคมและยังอยู่ในสิทธิประกันสังคม

กรณีว่างงานหลักเกณฑ์ไหนสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้บ้าง? 

กรณีถูกเลิกจ้าง : จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา : จะได้รับในส่วนของเงินทดแทน ปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยยังจะได้รับสิทธิประกันสังคม ทั้งในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต

**กรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง ราคาน้ำมัน หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี การรับประโยชน์จะสามารถรวมกันได้ไม่เกิน 180 วัน แต่หากเป็นการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใช้รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
 • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน สามารถใช้ได้ 9 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

 1. ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักจัดหางาน ที่กรมการจัดหางาน
 2. กรอกแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (พร้อมหลักฐานบัตรประชาชน และรูปถ่าย)
 3. กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (พร้อมหลักฐานการถูกเลิกจ้าง หรือแบบแจ้งการออกจากงาน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร)
 4. เจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานทำการสัมภาษณ์และ ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการทำงาน
 5. เจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานทำการเลือกตำแหน่งงานว่างให้เลือก 3 แห่ง ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้พิจารณา
 6. โดยหากยังไม่มีงานที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานจะประสานงานส่งฝึกอบรมแรงงานตามความจำเป็น แต่หากผู้ประกันตนกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือปฏิเสธงานหรือปฏิเสธการฝึกงานที่จัดหาให้และไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด สำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายประโยชน์ทดแทนทันที
 7. เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง

วิธีเช็คเงินว่างงานประกันสังคม 

เช็คเงินว่างงานประกันสังคม สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

แอปพลิเคชัน SSO Connect 

 • เข้าสู่ระบบบนแอปพลิเคชัน SSO Connect ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสผ่าน 
 • เลือกหัวข้อ “การเบิกสิทธิประโยชน์”
 • ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ เมื่อถึงวันที่กำหนดยอดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ
เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 • ทำการเข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสผ่าน 
 • เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย”
 • จากนั้นระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

นอกจากนี้ ยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 ที่ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมตรวจสอบเช็คเงินประกันสังคม หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรได้รับไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงาน หรือกรณีอื่น ๆ ที่สามารถสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข 

ทางด้านสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ด้วยบัตรเดบิต ufa168 หรือบัตรเครดิต มาสเตอร์การ์ด ให้คุณสามารถเลือกชำระเงินได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยชำระเงินสมทบ พร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี) ซึ่งจำนวนเงินที่ชำระรวมไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งนายจ้างสามารถสมัครใช้บริการและทำรายการผ่านระบบ e-Service เพื่อส่งข้อมูลเงินสมทบพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย อีกทั้งยังพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้ทันทีที่ชำระเงิน สำหรับใครที่ไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถเลือกสมัครบัตรเครดิต ผ่านทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ กับขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากพร้อมสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตที่ให้คุณเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย อาทิ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ชำระสินค้า หรือบริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน สามารถเบิกถอนเงินสดได้ พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น