เช็ค “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ตรวจสอบส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 18

เช็คเงินช่วยเหลือเกษตรกร “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ปี 2564/65 ตรวจสอบการจ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 18

ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” ซึ่งเป็นเงินเยียวยา ช่วยเหลือชาวนาไปแล้วนั้น

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้รายงานความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกร การจ่าย “เงินประกันรายได้เกษตรกร” อย่างต่อเนื่อง เช็คประกัน

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ม.ค.65 ว่า สำหรับการจ่าย “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2564/65 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในงวดที่ 1-14 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 15 จำนวน 154.63 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 15,631 ครัวเรือน

ล่าสุด  กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 18) ดังนี้

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 18 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,458.98 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,320.47 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,564.24 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,148.82 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 18 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,541.02 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 679.53 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,435.76 บาท
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 1,851.18 บาท